ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വെറും 3 മാസം കൊണ്ട് ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ…?!

ആരോഗ്യരംഗത്ത് ലോകത്തെവിടെയും 100% ജോലി സാധ്യതയുള്ള Medical Coding & Billing കോഴ്സ്, AAPC അംഗീകാരമുള്ള Arown Academy-യിലൂടെ വെറും 3 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാം. CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ Medical Coding & Billing കോഴ്സ് റെഗുലർ ആയും ഓൺലൈനായും ഈസിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് വ്യക്തിഗത റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളും ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും പ്രേത്യേകം ലഭ്യമാക്കുന്ന Arown Academy-യിലൂടെ ആരോഗ്യ … Read more