നല്ല കരിയറിന് എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇനി വേണ്ട…

വെറും 3 മാസത്തെ പഠനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേയും വിദേശത്തേയും മികച്ച MNC കളിൽ മികച്ച വരുമാനമുള്ള ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്ന Medical Coding &Billing തന്നെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ 8086099920 Arown Academy-ൽ നിന്നും Medical Coding & Billing പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…

ആരോൺ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അക്കാദമിയുടെ Ottappalam ബ്രാഞ്ച് adv. K. പ്രേം കുമാർ MLA ഉദ്ഘടാനം നിർവഹിച്ചു

ആരോൺ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അക്കാദമിയുടെ Ottappalam ബ്രാഞ്ച് adv. K. പ്രേം കുമാർ MLA ഉദ്ഘടാനം നിർവഹിച്ചു https://youtu.be/1usCLFIwjHc https://youtu.be/1usCLFIwjHc

3 മാസം എന്നത് ഒരു മികച്ച കരിയർ സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് അറിയാമോ?!

AAPC അംഗീകാരമുള്ള Arown Academy-യിലൂടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ലോകത്തെവിടെയും 100% ജോലി സാധ്യതയുള്ള Medical Coding & Billing കോഴ്സ് പഠിച്ച് കരിയറിനെ വേറെ ലെവലാക്കൂ CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വിദഗ്ധമായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ Medical Coding & Billing കോഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മികച്ച കരിയർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈസിയായി എത്തിച്ചേരൂ… ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് വ്യക്തിഗത റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളും ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും Arown Academy-യിലൂടെ റെഗുലർ … Read more

ഡിഗ്രി മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലൊരു ജോലി ലഭിച്ചില്ലേ?!

ഏത് ഡിഗ്രിയുള്ളവർക്കും 3 മാസത്തെ Medical Coding & Billing കോഴ്സിലൂടെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാം Arown Academy-യിൽ നിന്നും CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ & ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ Medical Coding & Billing കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ 8086099920 Arown Academy-ലൂടെ Medical Coding & Billing പൂർത്തിയാക്കി ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാൻ ലിങ്കിൽ … Read more

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നല്ലൊരു ജോലിക്ക് വഴി തെളിഞ്ഞില്ലേ…?!

ഏത് ഡിഗ്രിയുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വൻ സാധ്യതകളുള്ള മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കോഴ്സ് വെറും 3 മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കൂ. AAPC അംഗീകാരമുള്ള Arowon Acadamy-യിൽ നിന്നും CPC സർട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വിദഗ്ധമായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ Medical Coding & Billing കോഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ജോലിയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ജോലിയോ മറ്റ് കോഴ്സുകളോ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി റെഗുലർ ആയും ഓൺലൈനായും വ്യക്തിഗത … Read more